Runaway (Year 2)

back to list print
Type: TV series
Genre: melodrama
Year of production: 2020
Number of episodes: 4
Directed by: Alina Chebotariova
Written by: Yana Dubinyanskaya, Tatiana Kononova, Pavel Snisarenko
Production designer: Valentina Yamshikova
Director of photography: Konstantin Vorobyov
Cast: Anna Miklosh, Aleksandr Nikitin, Viktor Vasiliev, Svetlana Stepankovskaya, Petr Ninevskiy, Daria Tvoronovich, Alisa Lukshina, Eva Shevchenko-Golovko, Sergey Radchenko, Olesya Vlasova
Catalogue